studio wijkamp grafisch

& digitaal ontwerp

Home

Algemene voorwaarden van Studio Wijkamp,  gedeponeerd op 16 oktober 2001, bij de kamer van koophandel

te Arhem onder nr. 459629, door A.G.C. Wijkamp, Hudsonstraat 14, 7007 AS Doetinchem.

Offerte, Overeenkomst en Bevestiging

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen T. Wijkamp, hieronder nader te noemen, “de ontwerper/ het ontwerpbureau” en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

2 Prijsopgave

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van de ontwerper/ het ontwerpbureau zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

 

3 Schriftelijke bevestiging

Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat en de opdracht door de ontwerper/ het ontwerpbureau wordt bevestigd en daartegen binnen 8 dagen na ontvangst geen bezwaar wordt gemaakt, zal de inhoud van deze bevestiging gelden. Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk bevestigd en de ontwerper met instemming van de opdrachtgever een aanvang met het uitvoeren van de opdracht heeft gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben ver-strekt. Mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerper/ het ontwerpbureau eerst nadat deze schriftelijk door de ontwerper/ het ontwerpbureau zijn bevestigd.

 

4 Meerdere ontwerpers/ ontwerpbureaus

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde (meervoudige) opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij hiervan alle betrokken ontwerpers/ ontwerpbureaus op de hoogte te stellen. Op verzoek van de ontwerper/ het ontwerpbureau dient de opdrachtgever mee te delen aan welke andere ontwerpers de opdracht is verstrekt. Indien een opdrachtgever eenzelfde opdracht reeds eerder aan een andere ontwerper/ ontwerpbureau heeft verstrekt, dient hij mee te delen welke ontwerper/ ontwerpbureau dit is geweest.

 

 

De uitvoering van de overeenkomst

 

5. Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de ontwerper mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ benodigde materialen.

 

6 Gebruik andere toeleveranciers

Opdrachten aan produktiebedrijven met betrekking tot de verveelvoudigen of openbaarmaking van het ontwerp, worden door of namens, in opdracht van en voor rekening en risico van de opdrachtgever verstrekt. De ontwerper/ het ontwerpbureau houdt zich voor de uitvoering van die opdracht - waar nodig - beschikbaar voor mondeling overleg. Op verzoek van de opdrachtgever kan de ontwerper/ het ontwerpbureau, voor risico van de opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over een te komen vergoeding afspreken.

 

7. Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

 

8. Termijn van levering

Een door de ontwerper/ het ontwerpbureau opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. De ontwerper is, ook bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem/ haar in gebreke heeft gesteld.

 

 8.1 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen

 Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.

 

 8.2 Klachten

 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden meegedeeld.

 

 

Auteursrecht, Modellenrecht en eigendomsrecht

 

9. Auteursrecht en industrieel eigendom

Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp  en van de ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het produkt, komen toe aan de ontwerper/ het ontwerpbureau. Zolang geen nadere schriftelijke overeenkomst tussen de ontwerper/ het ontwerpbureau en de opdrachtgever wordt aangegaan met betrekking tot de overdracht van het auteursrecht of uitsluitend het recht van tekening en model, blijven deze rechten bij de ontwerper/ het ontwerpbureau.

 

10. Auteursrechthebbende

De ontwerper/ het ontwerpbureau garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/ haar is ontworpen, dat hij/ zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

 

11. Onderzoek naar het bestaan van rechten

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht het uitvoeren naar bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

 

12. Naamsvermelding

De ontwerper/ het ontwerpbureau is te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een publikatie of op een aankondiging of titelrol. Zonder voorafgaande toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van naam van de ontwerper/ het ontwerpbureau openbaar te maken of te verveelvoudigen. Als de ontwerper/ het ontwerpbureau dit nodig acht zal de opdrachtgever het te verveelvoudigen en/ of openbaar te maken werk van het symbool © met de naam van de ontwerper/ het ontwerpbereau en het jaar van de eerste openbaarmaking; of het symbool ® met hetzij het jaar van het internationaal depot en de naam van de ontwerper/ het ontwerpbureau/ de depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.

 

13. Eigendom bij ontwerper/ het ontwerpbureau

Zolang geen nadere afspraken tussen de ontwerper/ het ontwerpbureau en de opdrachtgever worden gemaakt met betrekking tot de overdracht van het eigendomsrecht op het door de ontwerper/ het ontwerpbureau aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, zoals films, werktekeningen, prototypes, ontwerpschetsen, CD’s e.d. blijven deze eigendom van de ontwerper/ het ontwerpbureau.

 

 

Gebruik en Licentie

 

14. Het gebruik

Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met de ontwerper/ het ontwerpbureau, verkrijgt hij daarmee het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemmingen en/ of oplage zoals die bij opdracht zijn overeengekomen. Is over de bestemming of oplage niets vastgelegd, dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen.

 

15. Ruimer gebruik

Bij ruimer gebruik dan overeengekomen dient tussen partijen een nieuwe overeenkomst met betrekking tot de gebruiksrechten te worden gesloten.

 

16. Wijzigingen

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van de ontwerper/ het ontwerpbureau veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen. De ontwerper/ het ontwerpbureau kan deze toestemming niet onthouden indien dat in strijd met de redelijkheid is. De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging de ontwerper/ het ontwerpbureau als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hierdoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijk door de ontwerper gehanteerde honorariumtarieven.

 

17. Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft de ontwerper/ het ontwerpbureau de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor zijn eigen publiciteit en/of promotie.

 

18. Bewijsexemplaren

De opdrachtgever zal, ingeval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, de ontwerper kosteloos 5 tot 10 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publikatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

 

 

Honorarium

 

19. Honorarium en bijkomende kosten

Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten die de ontwerper voor de uitvoering van de opdracht maakt en die niet vallen onder de normale overheadkosten voor vergoeding in aanmerking.

 

20. Honorarium bij gewijzigde opdracht

Indien de ontwerper/ het ontwerpbureau door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/ materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/ of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd.

 

 

21. Gebruiksvergoeding

In het tussen partijen overeengekomen honorarium is tevens begrepen de vergoeding voor het uitsluitend recht tot het gebruik van het ontwerp, voorzover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en/ of oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen.

 

Betaling

 

22. Betalingsverplichting

Betalingen dienen plaats te vinden binnen 21 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van deze termijn door de ontwerper/ het ontwerpbureau nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Al de buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

23. Periodieke betalingen

De ontwerper/ het ontwerpbureau heeft het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen.

 

24 Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door de ontwerper/ het ontwerpbureau binnen de overeenkomst aan de de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

 

Herroepen en beëindigen opdracht

 

25. Herroepen opdracht

Wanneer de opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat de ontwerper/ het ontwerpbureau zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

 

26 Duurovereenkomsten

Wanneer de werkzaamheden van de ontwerper/ het ontwerpbureau bestaan uit het bij herhaling verrichten van werkzaamheden voor een uitgave die regelmatig verschijnt, dan zal de daarvoor geldende overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van tenminste drie maanden.

 

27. Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van de ontwerper/ ontwerpbureau redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft de ontwerper/ het ontwerpbureau het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van de ontwerper/ het ontwerpbureau redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft de ontwerper/ het ontwerpbureau, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

 

Aansprakelijkheid

 

28. Aansprakelijkheid

De ontwerper/ het ontwerpbureau kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde art. 7, een controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.

De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zo als het niet tijdig of niet aanleveren van volledig, deugdelijk en duidelijke gegevens/ materialen. De ontwerper/ het ontwerpbureau kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van produktiebedrijven.

 

29. Beperking aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de ontwerper/ het ontwerpbureau voor schade uit hoofde van een overeenkomst met een opdrachtgever is altijd beperkt tot het bedrag van het de ontwerper/ het ontwerpbureau toekomende honorarium.

 

30. Kopieën materialen

De opdrachtgever is gehouden, waar redelijkerwijs mogelijk, kopieën van materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de ontwerper niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

 

31. Garantie geleverde materialen

De opdrachtgever vrijwaart de ontwerper/ het ontwerpbureau voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de opdrachtgever versterkte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

 

Overige bepalingen

 

32. Andere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden van de opdrachtgever binden de ontwerper/ het ontwerpbureau niet behalve indien en voorzover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden en voor zover de ontwerper/ het ontwerpbureau de toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.

 

33. Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen ontwerper/ het ontwerpbureau en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de ontwerper/ het ontwerpbureau en de opdrachtgever is de rechter in het arrondissement Arnhem zulks onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de bevoegdheid van de kantonrechter.